Addu’a A Yayin Sujjada

0
420

“Subhaana Rabbiyal a’alaa”.

{Tsarki ya tabbata ga Ubangijina mafi ɗaukaka}. Sau uku (3).

“Subhaanakal laahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummagfir lii”.

{Tsarki ya tabbata gare ka, ya Allah! Ya Ubangijinmu! Tare da godiya gare ka. Ya Allah! Ka gafarta mini }.

“Subbuhun ƙuddusuun Rabbul Mala’ikati war ruuhi”.

{(Ubangiji) abin tsarkakewa, mai kuɓuta daga dukkan abin da bai kamace shi ba, Ubangijin Mala’iku da Jabrilu}.

“Allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu, walaka aslamtu sajada wajhii lillazii khalahu wa sauwarahu wa shaƙƙa sam’ahu wa basarahu tabaarakal laahu ahsanul khaaliƙiina”.

{Ya Allah! Gare ka na yi sujada, kuma da kai na yi imani, kuma gare ka na miƙa wuya. Fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta. Kuma ya yi mata sutura, kuma ya tsaga ji da gani a gare ta. Allah mafi gwanintar masu halitta, ya girma, kuma alherinsa ya yawaita}.

“Subhaana zil jabaruuti, wal malakuuti, wal kibriyaa’i, wal azamati”.

{Tsarki ya tabbata ga (Allah) Mai dole, da mulki, da ƙasaitar ɗaukaka da girma}.

“Allaahummagfil lii zanbii kullahu, diƙƙahu wa jillahu, wa auwalahu wa akhirahu wa alaaniyatahu wa sirrahu”.

{Ya Allah! Ka gafarta min zunubaina dukkanninsu, ƙanananansu da manyansu, na farkonsu da na ƙarshensu, bayyanannunsu da ɓoyayyunsu}.

“Allaahumma inni a’uzu bi ridhaaka min sakhaɗika, wabi mu’aafaatika min uƙuubatika wa a’uzu bika minka, laa uhsii sanaa’an alaika anta kamaa asnaita alaa nafsika”.

{Ya Allah! Ina neman tsari da yardarka daga fushinka, da kuma rangwamanka daga uƙubarka, kuma ina neman tsari da kai daga gare ka. Ban isa na tuƙe ga yabo mai cancanta gare ka ba; kai dai kamar yadda ka yabi kanka ne}.

Domin karanta cikakken bayani a kan Yadda Ake Tahiyya danna nan.

Domin karanta cikakken bayani akan Yadda Ake Yin Ruku’u danna nan.

Wannan bayanin anciro shi ne daga littafin Garkuwar Musulmi Ta Addu’o’i Daga Alƙur’ani Da Sunna; wanda Sheikh Sa’id Ibn Ali Ibn Wahf Al-Kahdani ya wallafa shi; Domin karanta cikakken littafin danna nan.

labarin da ya wuceYadda Ake Addu’ar Shiga Kasuwa
Labarin na GabaHadisi Na Goma Sha Takwas A Kan Haramcin Zalunci, Da Tasirin Addu’ar Wanda Aka Zalunta, Da Wajabcin Taimaka Masa
wikiHausa
wikiHausa kundin ilimi (insakulofidiya) ce da ke ilimantar da jama'a yara da manya da maza da mata wajen samun ilimi a saukake, cikin harshen Hausa.