Alkunyar Da Ake Wa Manzon Allah (S.A.W)

0
1002

Manzonmu Sallallahu Alaihi Wasallama yana da alkunyar da ake masa, wadda duk duniya ba wanda ake wa wannan  alkunyar, alkunyar kuwa ita ce: 

  • Abul Ƙasim

domin sanin Nasabar Manzon Allah (S.A.W) danna koren rubutun nan