fbpx
Friday, September 29, 2023

Ibrahim Garba Nayaya

Sallar Asham Da Raka’o’inta

Sallar Asham ita ce nafilfili da ake yi a bayan sallar Isha'i a cikin watan Ramadan, wato da zarar labarin ganin wata ya bayyana,...

Zakkar Fid-Da-Kai

Zakkar fid-da-kai sunnah ce daga cikin sunnonin Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam), domin ya fitar kuma sahabban Sa masu albarka ma sun fitar. Shari'a...

Daren Lailatul Ƙadari

Ana samun daren Lailatul Ƙadari ɗaiɗaikun daren goman ƙarshe; wato daren 21, 23, 25, 27 ko 29, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi...

Ma’anar Azumi A Musulunci

Azumi a Shari'a shi ne: kamewa daga barin ci da sha da jima'i da abin da zai ɗauki hukuncinsu; tun daga fitowar Alfijir; har...

Cikakken Bayani A Kan Sahur

Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasalam) ya kwaɗaitar da yin sahur; har Ya ambata cikin falalar sahur a hadisin Anas Ibn Malik Radiyallahu Anhu cewa,...
×